Tuesday, January 09, 2007

Pali aka ntunse ka ikele nga ifi...


Pali aka ntunse ka ikele nga ifi...

Pali aba kashana batatu mu munshi umo. Aba aba kashana Mwape, Chileshe na Nkole, bali aba upa nomba tabakwete abana. Banakulu bantu abalepita mu mushi yabo ba tile ati "ba kashana, kabiye mu mpanga panshi pa mimana ibili. Mukasanga abana benu mu fimuti fyabamo. Nomba muka tekanye nemisango yenu."

Awe abakashana efyo ba imine! ba longele ifyakulya na utukwembe twakufwika abana. Pa kufika mu mpanga, basangile aka kote, nefipute sululu aka onda nemilomo shabuta tutu ku nsala. Aka kote ka tile "mwebo, shi njafweniko. Insala namalwele fya mfilila." Mwape na Chileshe ba tile "yangu! nefyo ulenuka, teti tukwafwe!" "twishile mu kufwaya abana, teti tuye tule nunka nga iwe!" Efyo ba konkenyepo no lwendo.

Nkole aleshye aka kote, "mama, nala misunga." Asendele umukote, no kumusambika, ukumufwika, na ukumutina ifipute. Afumine apo, amupangila ubwali na kasense. Elyo ba pwile ukulya, Nkole a pangile apakulala, baya namutulo.

Elyo akasuba ka biliike, Nkole asangile aka kote naka sanguka umukashyana! aka kote katiile "witina Nkole, nine Mwansa kasunga wa mpanga. Pa kunsunga bwino filya wa chitile, nimbona ukuti uli wa mutima ubusuma. Na lakweba ifyakusanga umwana umusuma uwaina bwino, na imisango iyisuma. Wikesula ichibi mu chimuti ichimba bwino, uka sule ba kolwe ngabakweba ati balakutwala kumumana mukupoka umwana umusuma. Nga wafika ichimuti ca kashika, uka konkonshe, aba kesula icibi, uka bebe ukuti nine nkutumine. Enda bwino Nkole."

"natotela BaMwansa." ukufuma apo, nkole a imine, mukuchita efyo Mwansa alandile.

Mwape pa kumfwa icimuti icaleimba bwino na umwana alelila, akonkweshe pa chimuti "odi, ndefwayako umwana." ici muti ca aswike "musende, mwana obe." elyo icibi ca iswike, umwana wa fumine akwete amatwi nga kalulu, no mutwe nge nsofu. "mayo nsendeni!" Mwape alitina, nokwamba ukubutuka, ici mwana ca ile cilemupundila mumushi, "nsendeni mayo!"

Chileshe ena asangile ba kolwe ba mweba ati, "tuleya tukulange umumana ukwaba umwana umusuma." Chileshe aliba konka ba kolwe, nokwisa sanga umwana na inkanda nga isabi, namunso nga ba kapululu. "nsendeni mayo!" umwana apundile. Chileshe abutwike nga bwino ukubwelelamo ku mushi.

Nkole, asangile umwana umusuma mu cimuti ca kashika, nokumusenda kunganda. Pa kufika ku mushi, asangile Chileshe na Mwape bali nemfumu..."mwe mfumu, abana aba babi tatuleba fwaya." Infumu ya tile, "mwa ile baleta mweka...bana benu, basungeni!" Bonse abantu ba mumushi bali kumbwa umwana wakwa Nkole, elyo ali kula bwino sana, uwamutekanya.


Moral of the story is.... all that glitters is not gold!! Be kind and gracious to everyone no matter what they look like.

3 comments:

African girl, American world said...

LOL! Only you can do a whole post im this way. How many confused readers are out there?
LOL!

Manena said...

LOLOL! I have already received a few emails questioning my sanity!:)

Stephen Bess said...

Ahhh...you're a friend of Mwabi! Well, you must be cool. I can't read the language, but I like the moral. Peace~